súťažné pravidlá

Úplné pravidlá súťaže
„Kúp, vyhraj a pomáhaj s neziskovou organizáciou Mariana Hossu!“
Slovenská republika

Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Kúp, vyhraj a pomáhaj s neziskovou organizáciou Mariana Hossu!“ (ďalej len „Súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na všetkých komunikačných a propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu spoločnosti INTERSNACK Slovensko, a.s. a spoločnosti AIRBUZZ s.r.o.

Súťaž môže byť bez uvedenia dôvodu a náhrady zrušená podľa rozhodnutia spoločnosti INTERSNACK Slovensko, a.s.

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, spisová značka 197631 (ďalej len „Organizátor“).

II. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., so sídlom Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 131/R (ďalej len „Usporiadateľ“). Súťaž je usporiadaná v spolupráci so spoločnosťou INTERSNACK, a.s, so sídlom č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel B, vložka 51, , v rovnakom termíne i na území Slovenskej republiky.

III. Technický servis

Technický servis zaisťuje: Nilia Production, s.r.o., so sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 293093, infolinka +420 731 929 780 v pracovných dňoch od 9:00 hod. – do 17:00 hod., e-mail: info@nilia.cz.

IV. Trvanie súťaže a miesto

Súťaž prebieha v termíne od 29. Januára 2020 od 08:00 hodiny do 3. marca 2020 do 20:00 hodiny vrátane, (ďalej len „doba konania súťaže“) exkluzívne v predajniach reťazca Tesco Stores SR, a. s. na území Slovenskej republiky. Súťaži sa každý deň vždy v čase od 8:00 hodiny do 20:00 hodiny.

V. Súťažné výrobky

Súťaž sa vzťahuje na nasledujúce výrobky spol. INTERSNACK Slovensko, a.s. značky Slovakia Pečivo, zakúpené v dobe konania súťaže exkluzívne v predajniach reťazca Tesco Stores SR, a. s. Slovenská republika:

VI. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže smie byť iba fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej alebo Českej republiky (ďalej len „účastník“ či „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s., INTERSNACK, a.s., AIRBUZZ s.r.o., a všetkých spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke v zmysle ustanovenia §116 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a rodinní príslušníci v priamej línii (ďalej len ako „osoba blízka“). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, tak takýmto osobám nevzniká právo na odovzdanie výhry, výhra nebude odovzdaná. V prípade súťažiacich mladších, osoby mladšie ako 18 rokov sú oprávnené sa zúčastniť súťaže len so súhlasom ich zákonného zástupcu. Písomný súhlas ich zákonného zástupcu sa vyžaduje i na prevzatie výhry v súťaži. títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.

VII. Účasť v súťaži

Účastník sa zapojí do súťaže tak, že zakúpi minimálne jedno súťažné balenie exkluzívne v predajni reťazca Tesco Stores SR, a. s. Slovenská republika v dobe konania súťaže od od 29. 1. 2020 do 3. 3. 2020 (ďalej len „súťažný nákup“), uschová si účtenku – daňový doklad preukazujúci uskutočnenie tohoto súťažného nákupu (ďalej len „súťažná účtenka“) a v dobe konania súťaže sa zaregistruje zaslaním súťažnej registrácie na webových stránkach www.slovakiachips.sk, záložka Súťaže, súťaž Tesco (ďalej len „webová správa“).

Pre zaslanie webovej správy je nutné vyplnenie nasledujúcich údajov do registračného formulára na webových stránkach www.slovakiachips.sk:

- posledných 8 znakov z BKP kódu z účtenky so súťažným nákupom

- mobilné telefónne číslo súťažiaceho.

Registrovať je možné súťažné výrobky zakúpené po celú dobu konania súťaže. Rozhodujúci je vždy okamih doručenia súťažnej registrácie, nie okamih odoslania webovej správy. Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá je vlastníkom alebo právoplatným užívateľom mobilného telefónneho čísla, ktoré je uvedené v registračnom formulári. Registráciou a odoslaním webovej správy pomocou formulára cez webové stránky www.slovakiachips.sk súťažiaci prehlasuje, že:

- sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže a že s nimi súhlasí;

- udeľuje súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a s využitím prejavov osobnej povahy podľa čl. XI. týchto pravidiel.

Po registrácií cez webový formulár bude súťažiacemu okamžite vyhodnotená registrácia, a to na danej stránke, tzn. súťažiacemu bude priamo na webovej stránke oznámené, či vyhral, alebo nie.

Súťažiacemu bude v prípade výhry zaslaná informačná SMS s informáciou o výhre a inštrukciami pre ich uplatnenie a to na telefónne číslo uvedené v súťažnej registrácií. V prípade nesprávne zadanej registrácie bude súťažiaci informovaný ihneď po odoslaní formuláru o tom, že súťažná registrácia nebola do súťaže zaradená a o konkrétnom dôvode, prečo sa tak nestalo.

Zaslaním jednej súťažnej registrácie sa súťažiaci zúčastňuje súťaže o jednu výhru. Jeden súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však s novou súťažnou registráciou a novým súťažným nákupom. S jednotlivou súťažnou účtenkou sa dá súťaže zúčastniť opakovane iba v prípade, že takáto súťažná účtenka obsahuje informáciu o uskutočnení viac súťažných nákupov (napr. dvakrát sa dá s jednou súťažnou účtenkou registrovať, pokiaľ súťažiaci podľa tejto účtenky zakúpi minimálne dva kusy súťažných výrobkov atď.).

Účastník súťaže je povinný si uschovať originálnu súťažnú účtenku pre preukázanie nároku na výhru a preukázanie riadnej účasti v súťaži. Pokiaľ súťažiaci nedoloží doklady splňujúce podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže bez náhrady vylúčený. Súťažné účtenky potvrdzujúce zakúpenie súťažných výrobkov, ktoré neobsahujú dátum a čas nákupu, nie sú považované za doklady preukazujúce splnenie podmienok súťaže súťažiacim, splňujúce podmienky týchto pravidiel.

V prípade, že sa jeden súťažiaci zúčastňuje súťaže viackrát, je povinný uschovať si všetky originálne súťažné účtenky od súťažných nákupov, ktoré zaradil do súťaže. V prípade pochybností má organizátor právo požadovať predloženie súťažných účteniek od všetkých súťažných nákupov, ktoré súťažiaci zaradil do súťaže. Pokiaľ súťažiaci nepreukáže v stanovenej lehote odpovedajúcim počtom dokladov preukazujúcich splnenie pravidiel súťaže, bude zo súťaže bez náhrady vylúčený.

V prípade výhry si kedykoľvek organizátor môže vyžiadať účtenku pre overenie výhry.

VIII. VÝBER VÝHERCU

Výber výhercu sa stanoví na princípe tzv. „šťastnej chvíľky“. „Šťastnou chvíľkou“ sa rozumie časový okamih určený usporiadateľom súťaže pred jej zahájením vo formáte dátum/hodina/minúta/sekunda (napr. 15. 2. 2020 13:31:31). Šťastné chvíľky sú nastavené v dobe konania súťaže na každý deň v časoch od 8:00 hodín do 20:00 hodín.

Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a ktorého platná súťažná registrácia bude doručená formou webovej správy v príslušnej Šťastnej chvíľke. Pokiaľ nebude v danej Šťastnej chvíľke doručená žiadna platná súťažná registrácia, príslušnú výhru vyhráva súťažiaci, ktorého platná súťažná registrácia bude doručená ako prvá po stanovenej Šťastnej chvíľke.

V prípade, že dôjde k súčasnému doručeniu súťažnej registrácie niekoľkých súťažiacich v danú Šťastnú chvíľku, je rozhodujúcim kritériom pre určenie výhercu pre príslušnú výhru skorší dátum nákupu uvedený na nákupnej účtenke k súťažným výrobkom. Rovnako sa postupuje v prípade, kedy nebude v danú Šťastnú chvíľku doručená žiadna platná súťažná registrácia a súčasne dôjde k doručeniu súťažnej registrácie niekoľkými súťažiacimi v okamih, kedy bude doručená prvá platná súťažná registrácia po stanovenej Šťastnej chvíľke.

Rozhodujúci pre určenie výhercu je okamih doručenia webovej správy v hracom systéme organizovanom usporiadateľom.

IX. Výhry

30x hokejový dres

Výhra bude odovzdaná po splnení všetkých podmienok k získaniu výhry a po doložení platnej súťažnej účtenky / účteniek a súhlasu zákonného zástupcu v prípade osoby mladšej ako 18 rokov, a to len v prípade, že si ju Organizátor vyžiada.

X. Oznámenie a predanie výhier

Ihneď po odoslaní webového formuláru sa súťažiacemu zobrazí webová hláška s informáciou o prípadnej výhre. Ďalej bude súťažiacemu v prípade výhry zaslaná SMS s informáciou o výhre a inštrukciami pre uplatnenie nároku na výhru, a to na telefónne číslo uvedené v súťažnej registrácií.

Všetky výhry budú výhercom zaslané prostredníctvom zásielkovej služby do 14 pracovných dní od ukončenia súťaže, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Prípadná zmena termínu bude vyhlásená na webových stránkach súťaže.

Organizátor má právo požadovať účtenky od všetkých súťažných nákupov, ktoré súťažiaci zaradil do súťaže. Pokiaľ súťažiaci z akéhokoľvek dôvodu na výzvu organizátora účtenku nedoloží v stanovenej lehote, výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi súťaže.

Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa ako uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za výhry dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním výhry, či s účasťou v súťaži.

Usporiadateľ hradí iba poštovné do výšky nákladu na prepravu výhry.

XI. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Spotrebiteľ sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom. V prípade zakúpenia viac súťažných výrobkov v jednom súťažnom nákupe je možné zaslať súťažnú správu s rovnakým dátumom a časom nákupu opakovane. Počet zaslaných súťažných správ však musí zodpovedať počtu zakúpených súťažných výrobkov na doloženej súťažnej účtenke.

Doručené registrácie sú zaznamenávané pomocou technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať čas prijatia a obsah správy. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov.

V prípade nesprávne zadanej webovej súťažnej správy bude súťažiaci informovaný ihneď po odoslaní správy priamo na webovej stránke.

Nilia Production, s.r.o., organizátor a ani usporiadateľ nenesú zodpovednosť za funkčnosť internetových sieti a ďalej potom nezodpovedajú za nedoručenie súťažných registrácií.

Účastník berie na vedomie, že má práva zaručené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "nariadenie") a zákonom § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "zákon"), najmä že má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. Súťažiaci sa môže obrátiť na správcu alebo v prípade, že by zistil, že správca porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia a zákona, priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenej. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným jednaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na e-mailovej infolinke sutazslovakiatesco@airbuzz.cz. Na e-mailové otázky bude odpovedané v pracovných dňoch, vždy do 1 pracovného dňa od ich doručenia.

Technická podpora Nilia Production, s.r.o., infolinka +420 731 929 780, email info@nilia.cz. O súťaži informujú na miestach predaja propagačné materiály, webové stránky a Facebook Slovakia Chips.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke usporiadateľa www.slovakiachips.sk.

V Trenčíne dňa 30. 1. 2020.